Vítejte na našem e-shopu Baseko

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatel internetového obchodu je společnost BASEKO, s.r.o. Nakupování zboží na těchto internetových stránkách mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

I. Objednávka


1. Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím online obchodního systému na www e-mailem (včetně objednávky přes internetový obchod). Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 108/2000 CFU ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavřená na dálku.

2. Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail; fyzická osoba podnikatel a právnická osoba i IČO, DIČ, IČ DPH, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky. Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů č. 428/2002 CFU použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).

3. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem.

4. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, t.j. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat výhradně e-mailem. Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také e-mailem.

II. Dodací lhůty


1. Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověřování objednávky.

2. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží do 7 dnů od data ověření objednávky.

3. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší.

III. Cena, platební podmínky a přepravné


1. Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky.

2. Spotřebitel hradí platbu dobírkou nebo převodem / vkladem na účet prodávajícího, v případě osobního odběru v hotovosti. Objednávku na osobní odběr v prodejně není možné uhradit platební kartou.

3. Při předávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + dopravné a případně cenu dobírky.

4. Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:

a / Kurýrem DPD

b / Osobně v sídle společnosti, v pracovních dnech od 7.00 - 15.00, o uložení objednávky bude zákazník seznámen mailem, termín odběru je třeba předem dohodnout mailem nebo telefonicky na tel. č. + 421 905 152 051

5. Výše ​​nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při ověřování objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli levnější, resp. vhodnější varianta dopravy.

IV. Přebírání zboží


1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce.

2. Při přebírání produktu resp. zásilky je spotřebitel povinen zkontrolovat jejich fyzickou neporušenost a kompletnost. Pokud je zboží, resp. zásilka viditelně poškozená a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností, resp. doručovatelem sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

3. Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího.

4. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

V. Odstoupení od smlouvy


1. Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (e-mailem).

2. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na poslání a vrácení produktu nese spotřebitel.

Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí spotřebitel odevzdat všechny dokumenty týkající se předmětného produktu, které obdržel při jeho koupi. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsána spotřebitelům. Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.

3. Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele, prodávající převezme zboží zpět a do 15 dnů ode dne odstoupení smlouvy cenu zaplacenou za produkt nebo za službu nebo zálohu, který spotřebitel uhradil za produkt nebo službu vrátí spotřebiteli předem dohodnutým způsobem zpět.

4. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujících případech:

a) pokud jde o smlouvu, jejíž součástí je i poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

b) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit

c) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků spotřebitele nebo produktu určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit

5. V případě akceptování požadavku spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy po lhůtě 7 pracovních dnů, má prodávající právo požadovat úhradu vzniklých nákladů a smluvní pokutu ve výši 10% z fakturované (vystavené) peněžní částky.

6. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její části, pokud:

a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět

b) změnila se cena dodavatele produktu

c) vystavená cena produktu byla chybná

d) nebyla uhrazena platba za zboží do 10 pracovních dní při zvolené platbě předem ze strany spotřebitele

VI. Záruka


1. Konkrétní záruční podmínky, případně data spotřeby jsou uvedeny na obalech jednotlivých produktů.

2. Obecně, pokud v záručních listech a na obalech výrobků není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na 24 měsíců nebo shora ohraničená datem spotřeby produktu. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupený a zaplacený u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit (pokud to charakter produktu umožňuje) reklamovaný produkt mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě.

3. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením a znehodnocením výrobku, nevhodným používáním a skladováním výrobku v nevhodných podmínkách. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou.

4. V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky kontaktovat prodávajícího a oznámit druh reklamovaného zboží a konkrétní důvod. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

VII.  Ochrana osobních údajů

Svou registrací v našem e-shopu souhlasíte se zpracovávaných uvedených osobních údajů pro potřebu realizace objednávky a s lhůtou uchovávání osobních údajů v souladu s požadavky zákona o ochraně osobních údajů č.122 / 2013 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Firma BASEKO, spol. s r.o. se tímto zavazuje, že svěřená osobní údaje nebude bez souhlasu majitele těchto údajů poskytovat třetí osobě a nepoužije jejich ke komerční nabídce nesúvisiacejs propagací internetového obchodu. Současně se zavazuje k tomu, že na požádání zákazníka kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.

VIII. Závěrečná ustanovení


1. Prodávající má právo podle charakteru a množství objednaných produktů vyzvat spotřebitele k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktů. V těchto případech bude spotřebitel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud spotřebitel již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

3. Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

4. Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, faxovou (včetně ručně vypsané objednávky), elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 108/2000 Z.z ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

Baseko, spol. s r. o.

Lieskovec 830/107 (Areál ZTS)
01841, Dubnica nad Váhom
Slovensko

Získat polohu lokality

© 2020-2024 Baseko. Všechna práva vyhrazena. | Tvorba web stránok - Ján Ďuriga